Nye bilder

I muntlig spørretime om skadeforebyggende felling av jerv

Noen har lurt på hva som ble sagt, og om statsråd Helgesen sa at Sp var mest opptatt av å avlive rovvilt. Og det sa han faktisk, selv om han vet at det kun er 7 av 21 jerv som ble tatt ut i lisensfellinga i Oppland i år. Spørsmålet mitt svarte han ikke på.

Synspunkt på framtidas lærerutdanning

Her er mitt innlegg i dagens interpellasjonsdebatt om forslaget til ny lærerutdanning. Hele forslaget finner du her Der finner du også høringssvarene.

Lærernes kompetanse er ofte diskutert i debatten om kvalitet i skolen. Min intensjon med denne interpellasjonen, er derfor å gi Stortinget en mulighet til å gi sine innspill og forventninger til statsråden før kunnskapsdepartementet konkluderer ny lærerutdanning.

Mens vi venter på oppfølging av Djupedalsutvalget - om mobbing

I dag har vi hatt nok en debatt om temaet mobbing i Stortinget. Utgangspunktet var en rekke forslag fremmet av Ap som svar på manglende oppføling av regjeringa vedr mobbing. Debatten ble riktig så frisk og etter min mening kanskje litt på grensa til hvordan vi skal omtale hverandre – selv i Stortinget. Jeg trodde i mitt enfold at vi skulle fått en stortingsmelding der regjeringen ville vise til tiltak/handling for hvordan de vil jobbe med problematikken. En slik helhetlig sammenstilling kommer ikke sa statsråden, kun endringer i lov…

Kompetansekrav med tilbakevirkende kraft

Her er mitt innlegg om kompetansekrav med tilbakevirkende kraft som ble holdt i Stortinget 16.12.15:

President,

Sp vil øke lærertettheten og ta opp kampen for allmennlæreren

Her er det jeg sa i budsjettdebatten om utdanning onsdag 16.12.15. Den kan også ses på Stortinget.no

Et dristig eksperiment!

I dag har Stortinget debattert kommunereform og hvilke oppgaver de nye kommunene skal vurderes å få. Ett av tiltakene er å åpne for at kommuner skal kunne overta ansvaret for videregående opplæring. Et forslag som kommer etter at ekspertene har sagt at kommuner med over 100 000 innbyggere kan overta et slikt ansvar. Jeg tror ikke dette er godt gjennomtenkt. Det vil bli et “rest-kommune-Norge” som også skal ha gode tilbud til sine elever. Geografi kan vi som kjent ikke flytte på. Her er mitt korte innlegg:

President, jeg vil snakke om videregående opplæring. Det hender at når det går politikk i en sak, så renner fornuften ut. Og unnskyld president, men her virker det som om det er mer om å gjøre å få fjernet videregående opplæring fra fylkeskommunen framfor at det skal være kvalitet for alle i utdanningen!

Utsett fusjonene av universitet og høgskoler!

- Det er useriøst av regjeringen å vedta strukturendringer i universitet og høgskolesektoren og først i etterkant invitere Stortinget til å vedta nytt finansieringssystem og kvalitet i sektoren, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og 2.nestleder i KUF-komiteen Anne Tingelstad Wøien.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har i dag har avgitt innstilling til Stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for kvalitet» om struktur i universitet og høgskolesektoren. Senterpartiet foreslår der at regjeringen utsetter endringer i strukturen i universitets- og høgskolesektoren til stortingsmelding om kvalitet er behandlet.

Regulering av Randsfjorden

Jeg har sendt inn følgende spørsmål til Olje- og energiministeren i dag etter henvendelse fra grasrota:

Randsfjordforbundet er et felles organ for kommunene rundt Randsfjorden. I 2003 søkte forbundet om endelig fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden. Dette skulle opprinnelig vært gjort fem år etter at det etablerte reglementet ble fastsatt i 1995. Foreningen for Randsfjordens Regulering har etter purring til NVE fått oppgitt at det er gjort tilleggsutredninger i Randselva og Randsfjorden i perioden 2008-2011. I 2013 ble disse oversendt NVE, men saken er etter 12 år enda ikke ferdig behandlet. NVE melder at de har prioritert konsesjonsbehandling av fornybar energi. Selv om det er viktig å oppfylle mål om økt produksjon av fornybar energi, må man kunne forvente en kortere saksbehandlingstid enn 12 år for fastsettelse av endelig manøvreringsreglement for Randsfjorden. Dette handler om å gi de reguleringsansvarlige gode verktøy for å ta riktige og viktige grep for å sikre miljøet og allmennhetens interesser.

Sendt til Afghanistan, kjærlig hilsen Norge...

På Dokka bodde det ei lita jente som het Farida. Hun var 9 år gammel. Hun var ikke «fra» noe sted, men var født under flukt fra landet Afghanistan. Moren hennes forelsket seg i en mann som familien til moren ikke ville at hun skulle gifte seg med. De hadde planer om at en eldre mann var bedre for henne. Den ugifte moren rømte med sin forbudte kjærlighet. Etter hvert fødte mor Farida. Hun kom til verden i Iran. Der kom imidlertid mor og far bort fra hverandre. Mor kom seg til landet Norge. Der fikk hun lov å være og fikk oppholdstillatelse siden hun var alene med et barn. Etter en lang stund kom imidlertid far også seg til Norge og fikk opphold på et mottak. Men da den lille familien endelig var samlet var lykken kortvarig.

Mor ble fratatt oppholdstillatelsen ettersom far var kommet til rette og de fikk beskjed om å reise ut av landet. At de ikke var gift og at mor sto i fare for å bli tvangsgiftet ble ikke hensyntatt. At Farida hadde gått over tre og et halvt år på skole i Norge var ikke så viktig. Det viste tilpasningsdyktighet – som kunne telle bra for oppvekst i Afghanistan. Et land Farida aldri har vært i før myndighetene sendte henne til mottak i landet på «kjærlighetsdagen» den 14.januar.

Nisser som ikke veit åssen en snekker ser ut

Dette er innlegget jeg holdt da vi debatterte budsjettet for kunnskapsdepartementet før jul. God lesning!

En av favorittfortellingene til ungene mine var Prøysens fortelling om Snekker Andersen. Snekkeren kolliderer med julenissen når han skal ut og ta på seg julenissedrakta, og med ett har han fått jobben med å overraske nisseungene på julekvelden. Men han lurer på hva han skal kle seg ut som, ettersom de jo er vant med nisser. “Du trenger ikke kle deg ut”, sier nissen, “for ungene mine ser nisser hele året, men en ordentlig snekker har de aldri sett.”

Ikke nødvendig å samle all forskning på justis- og beredsskapssektoren

Mitt innlegg i dagens interpellasjonsdebatt om forskning på justis- og beredsskapssektoren:

President,

Regjeringen tvinger kommunene til kutt i skolebudsjettene

Pressemelding ifb statsbudsjettet for 2015:

-Dette er på ingen måter et budsjett for å bygge kunnskapssamfunnet, sier Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne på Stortinget. Når regjeringen prioriterer skattelette og forventer at skoleeierne skal løse flere oppgaver uten samtidig å tilføre tilstrekkelig med penger, betyr det i praksis kutt i kommunenes skolebudsjett.

Hva skal være høgskolenes rolle? Om sentralisering i høgere utdanning

Dette er mitt innlegg i dagens trontaledebatt (6.10.14)

President, som Senterpartiets parlamentariske leder Arnstad innledet med i dag har regjeringen varslet omfattende strukturendringer på flere sektorer. Ordet «robust» er i ordboka blitt det samme som «stort». Dette gjelder endringer innenfor kommune, justis og helsesektoren, og også utdanningssektoren. Jeg viser da til den varslede strukturendringen innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Et klønete jordbruksoppgjør

Innlegg i GD 2.6.14:

Jordbruksoppgjøret er i havn. En klønete prosess fra landbruksministerens side måtte til slutt avgjøres i Stortinget. Der ble Sylvi Listhaug overkjørt av sine egne og sine samarbeidspartnere. Partikollegaene med Venstre og Krf fikk på plass noe mer penger og reverserte tre av i alt 29 forenklingspunkter. (se side 3-4)

Vårt lille land

Legger ut et Innlegg jeg skrev forrige uke som gjest i GD, altså før brannen i Trøndelag. I hovedsak handler det om beredskap.

Ordet ”desentralisering” er ikke moderne lenger. Ordet ”robust” er moderne. Spørsmålet er om ikke ildens viltre ferd gjennom Lærdalsøyri kan fortelle oss at ordet ”desentralisering” bør få en renessanse.

KUF-budsjettet vedtatt i Stortinget

Her er mitt innlegg i budsjettdebatten i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:

Kunnskapsministeren har ved flere anledninger gjort det til et poeng at regjeringa har gått til verket ved å prioritere skarpt. Det høres tilforlatelig godt og fornuftig ut, og mange av de tiltakene, eller prioriteringene, som er justert opp i dette budsjettet, er det også full enighet om i denne salen. Det er derfor grunn til å gratulere kunnskapsministeren med gjennomslag for gode forslag, og for at han kom seg helskinnet gjennom det som sikkert var krevende regjeringsforhandlinger på kammerset.

1%-målet til "Kulturløftet" avbrutt

Mitt innlegg i Stortingets budsjettdebatt 10.12.

Et rikt og variert kulturtilbud er nødvendig for et godt liv og for å skape attraktive lokalsamfunn. Den rød-grønne regjeringa og Senterpartiet har gitt kulturen et kjempeløft. Vi har nesten fordoblet kultursatsinga i Norge siden 2005, og i 2014 ville vi brukt 1 pst. av statsbudsjettet til kultur. Dette er en satsing som andre land bare kan drømme om.

Mer lek og praktisk arbeid i realfagene! #Pisa 2012

I dag kom Pisa 2012:. en internasjonal undersøkelse som blant annet måler 15-åringers ferdigheter i matematikk, naturfag og lesing. Pressekonferansen .Overkriftene skriker allerede i mot oss: Det har aldri vært værre:! Norge ligger litt under OECD-gjennomsnittet, men ikke signifikant. Vi har gått tilbake fra 2009-målinga som viste en framgang. De norske 15-åringene som gikk i skolen i fjor gjorde det altså ikke godt på prøva. Det er ikke bra, og vi må hele tiden jobbe for å bli bedre, men hva er svartet vi som politikere nå skal gi? Hva nå? Jeg sier: Bygg videre på det som har vært vellykket i småskolen til nå! Lek mer og tør å være mer praktisk!!

Elevene som er målt i denne testen begynte på norsk skole høsten 2004. De var altså så heldige at de startet i barneskolen i overgangen fra en reform" til en annen. Heldige?! Neppe! Det var mye diskusjon om den nye reformen som skulle komme, Kunnskapsløftet . Ikke nok med at det skulle innføres en ny reform, men det skulle utarbeides nye læreplaner. Hvem lagde de nye læreplanene? Jo, skolens pedagogiske personale – ofte de samme folka som underviser. Det ble mye snakk om tidstyvene i skolen i etterkant av innføring av KL06. Ikke bare skulle det lages nye læreplaner, men hele innretningen av reformen var ny: Vi gikk fra en “innholdsreform” til en “målreform”. De sentrale myndighter bestemte hva slags mål elevene skulle oppnå etter de ulike trinnene, mens innholdet/hvordan de oppnådde kompetansen var opp til den lokale skole.

Nei takk til karakterforsøk i barneskolen

Flere Høyre-kommuner ønsker nå å gjøre forsøk med karakterer i barneskolen. Denne helga hører vi om Bergen kommune som vil gjøre forsøk i ett år (!)

Hvorfor i all verden er disse kommunene så ivrige på å innføre karakterer i barneskolen? Forskning viser (Black&William, Stadler og Hattie) at tallkarakterer i barneskolen ikke har læringsfremmende effekt. Jeg har hørt opptil flere Høyrepolitikere si at OECD sier at Norge trenger tallkarakterer i barneskolen. Det er faktisk feil. OECD sier ikke at vi bør ha tallkarakterer i barneskolen, men at vi må ha bedre kultur for vurdering, klare tilbakemeldinger. Det viktigste med vurdering er at den fører til videre læring for elevene. Det tok den rød-grønne regjeringa tak i. Ny vurderingsforskrift kom i 2009. Den er svært omfattende og legger stor vekt på underveisvurdering.

Reservasjonsadgang og kvinner i en vanskelig situasjon

- Jeg tror at befolkningen vil se mer positivt på reservasjonsmuligheten når det blir bredere kjent hvordan vi vil sikre pasientrettighetene. Kvinnene skal få god informasjon i forkant, slik at man får mulighet til å bytte fastlege dersom man ikke ønsker å benytte seg av en lege som har reservert seg, sier Høie

Debatten om fastlegenes adgang til å reservere seg mot å henvise til abort raser videre. Senterpartiet har ingen vedtak i saken, men stiller stortingsrepresentantene sine fritt i samvittighetsspørsmål.

Lærerløft og yrkesfagløft: Keiserens nye klær, second hand wear...

President, jeg tror vi alle kjenner eventyret om «Keiserens nye klær». Vi husker keiseren som var så forfengelig og selvopptatt at han ikke merket at han ble bedratt og gikk naken i gata før et lite barn sa: – Men han har jo ikke noe på seg!

President, dette eventyret rant meg i hu etter at regjeringserklæringen er presentert med fyndordene «lærerløft» og «yrkesfagsløft». Keiseren går ikke i nye klær, han har på seg de gamle som den forrige keiseren brukte.

Yrkesfagløft, sa Erna...

- Yrkesfagløft, sa Erna…. Jeg leser på side 57 “Tillate alternative opplæringsløp som feks praksisnære oppl.programmer i bedriftene” – det vedtok vi da vitterligen i Stortinget i juni?

Unga våre skal bygge Norge!

Svar på kommentar fra Erling Kjekstad i Nationen 3.8.13.

Nationens kommentator Erling Kjekstad viser til saken fra Aftenposten der murermester Eirik Korsmo tok opp problematikken rundt mangel på norske fagarbeidere og vanskelighetene med å klare å konkurrere med lavtlønnet utenlandsk arbeidskraft. Kjekstad skriver at «politikerne» nå kappes om å mene at vi må kreve fagbrev for alle som skal jobbe innen byggfag og at vi ikke har brydd oss om fagarbeiderne fordi det ikke er «våre barn». Jeg er politiker, fra Senterpartiet og nekter å bli satt på samme skolepult som f.eks Høyre eller Venstre. Senterpartiet er opptatt av alle elever, “også de som har sine forser i praktisk retning”http://woien.origo.no/-/bulletin/show/731079_mye-aa-laere-om-yrkesfag-av-tyskerne. For oss er ikke det å være skoleflink å være flink i norsk rettskrivning. Jeg vet om flere svært vellykkede mennesker som ikke nødvendigvis er de beste i rettskriving.

Anne T. Wøiens blogg

Følges av 52 medlemmer.
Origo Anne T. Wøiens blogg er en sone på Origo. Les mer

Hei og velkommen til bloggen min! Målet er å oppdatere jevnlig med ting jeg tenker på, har sagt eller skrevet. Men livet er mer enn internett! Derfor kan det nok gå noen dager mellom hver gang jeg er her.

Annonse